Resources
    


 
   
  Activities & News    
 
ข่าวกิจกรรม   พี่สอนน้อง


กลุ่มนักศึกษา คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่มีใจรักในการสร้างสรรค์งานด้านศิลปะและออกแบบ ได้รวมตัวกันจัดกิจกรรมโครงการพีสอนน้อง2010 ขึ้น ที่โรงเรียนวัดโบสถ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2554

โดยกิจกรรมหลักในโครงการดังกล่าว จะเป็นการสอนเทคนิคในการสร้างสรรค์งานศิลปะแบบต่างๆ ให้กับน้องๆ ไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคสีชอล์ก และการปะติดด้วยวัสดุต่างๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์สำหรับน้องๆ ที่มีใจรักในด้านศิลปะที่มีอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยในโรงเรียนบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการนี้จึงเป็นโครงการที่ช่วยสงเสริมให้นักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย ได้นำความรู้ความสามารถของตนเอง ไปใช้ในทางที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริงข่าวกิจกรรม   TK POP 2011คนเก่งจากสาขาดิจิทัลอาร์ตส์ คณะดิจิทัลมีเดียมหาวิทยาลัยศรีปทุม น.ส. ชื่นนภา รัตนชีวกร น.ส. ปัฐยาวัต ทัพไพรี น.ส. จุติพร จุลมกร น.ส.จิรนันท์ วงศ์ศิลากิจ และนายราชวัฒน์ ศรีทอง กลุ่มนักศึกษาปี 4 ที่ไปสร้างชื่อแก่คณะ ด้วยการส่งผลงาน 3D Animation เข้าร่วมแข่งขันจนสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในโครงการ TK Animation Training ตอน ขบวนการขัดเงา (Polishing Process) : TK PoP จัดโดย TK Park ร่วมกับสถาบัน Bangkok Computer Arts Center (BCAC) และบริษัท Imagimax Animation & Design Studio จำกัด
ข่าวกิจกรรม   ทำบุญคณะดิจิทัลมีเดีย
คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมทำบุญคณะเนื่องในโอกาส วันสถาปนา ครบรอบ 3 ปี คณะดิจิทัลมีเดีย ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม  2554 ซึ่งกิจกรรมในงานประกอบไปด้วย พิธีกรรมทางศาสนา ทำบุญเลี้ยงพระ และนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์

โดยงานนี้มีคุณแม่มาลินี บุคยาภรณ์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย บุคคลภายนอก และนักศึกษา มาร่วมกิจกรรมกันอย่างอุ่นหนาฝาคลั่ง


 
   

 

 
General Information

คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดดำเนินการสอนหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 โดยได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2547 เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมทางด้านแอนิเมชันและเกมที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และด้วยความพร้อมของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้งในด้านบุคลากร ผู้สอน และเครื่องมืออันทันสมัย ในปีการศึกษา 2551 คณะ ฯ ไ ด้เปิดดำเนินการสอนสาขาแอนนิเมชั่นและเกม เพื่อรับนักศึกษาผู้สนใจด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกและการพัฒนาเกม

ปรัชญา "สร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลคอนเทนท์ เพื่อพัฒนาประเทศ"
ปณิธาน รอบรู้ สร้างสรรค์ ทันเทคโนโลยี


   
   
Program of Study


ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ดิจิทัลอาร์ตส์)
Bachelor of Fine and Applied Arts in Digital Arts
B.F.A. (Digital Arts)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกมและแอนิเมชัน)
Bachelor of Science in Game and Animation
B.S. (Game and Animation)
Objective

เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ทางด้านศิลปะการออกแบบ
เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิด
     ขึ้น และการออกแบบทีสอดคล้องกับเทคโนโลยีเหล่านี้ซึ่งมี
     ส่วนช่วยให้มนุษย์สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความชำนาญในการนำเอาดิจิทัลเทค
    โนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์งานศิลปะสมัยใหม่
เพื่อนำความรู้จากการศึกษานี้ เป็นฐานในการสร้างสรรค์ และ
     นำเสนอผลงานในวงการวิชาชีพต่อไปอย่างประสพผลสำเร็จ


คณะกรรมการนักศึกษา
   
คณะกรรมการนักศึกษาดิจิทัลมีเดีย
   

การประเมินคุณภาพของคณะดิจิทัลมีเดีย
   
สรุปผลการประเมินการประกันคุณภาพปี 51
คู่มือการประกันคุณภาพ

ระบบและกลไกประกันคุณภาพ คณะดิจิทัลมีเดีย

   

แผนการจัดการความรู้คณะดิจิทัลมีเดีย
   
แผนการจัดการความรู้คณะดิจิทัลมีเดีย
   

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์
   
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์
   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้
   
   
Download
   
School of Digital Media Logo
School of Digital Media Brochure 2008
หลักสูตรสาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์
หลักสูตรสาขาเกมและแอนิเมชัน
   
   
 
News & Update
   
DokbuaGame 2009 กีฬาดอกบัวเกมส์ครั้งที่ 12
คณะน้องใหม่ คณะดิจิทัลมีเดีย เข้าร่วมแข่งขัึนเกมส์กีฬา มหาวิทยาลัย
RGB Game กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ชาวดิจิทัลมีเดีย
กีฬาสีคณะดิจิทัลมีเดียประจำปี 2552 สนุกสนานและประทับใจ
Myturn2009 คณะดิจิทัลมีเดียจัดบูท ณ ศูนย์ประุชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Freshy Game 2008 "Economic Sufficiency"
Freshy Day 2008 "Global Warming"
ดิจิทัลมีเดีย คว้าโล่ การประกวดพาน วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2551
ประกาศผล School of Digital  Media & MSN Theme
Pack Design
เชิญชมภาพบรรยากาศ กับโครงการ “Digital Media Workshop”
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม ดิจิทัลอาร์ต แอนิเมชัน
และเกมส์ 9 พ.ค. 2551
Digital Media Workshop VDO on Youtube
คณะดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม จัดอบรม ดิจิทัลอาร์ต แอนิเมชัน และเกมส์ฟรี! รุ่นที่ 2 วันที่ 29 เม.ย. 2551
VDO บันทึกภาพบรรยาศการเปิดตัวคณะดิจิทัลมีเดีย
มหาวิทยาลัยศรีปทุมจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวคณะดิจิทัลมีเดีย
3 เม.ย. 2551
 
 
 
home | digital media | courses | people | facilities | resources | gallery | webboard
Copyright 2008. School of Digital Media, Sripatum University (Bangkhen) 61 Phaholyothin Rd., Jatujak, Bangkok Thailand 10900